آموزش استخراج

آموزش کامل استخراج مونرو (Monero)

آموزش ماین کردن رمز ارز مونرو

روش استخراج مونرو با کارت گرافیک و CPU

استخراج مونرو با کارت گرافیک و CPUدر بازار رقابتی ارزهای دیجیتال، مونرو )Monero )توانسته است برای خود جایگاهی نسبتا مناسب به دست بیاورد.
مونرو در سال 2014 وارد صحنه شد و به دلیل عملکرد بسیار خوبش در سالهای اخیر بین سرمایهگذاران محبوبیت زیادی
کسب کرده است.
قیمت آن از 10 دالر در ژانویه سال 2017 میالدی به 494 دالر در ژانویه سال 2018 رسید؛ اما اکنون هر مونرو حدودا
272 دالر قیمت دارد.
کوین این ارز دیجیتال XMR نام دارد و اگر شما به دلیل رشد و پایداری بسیار خوب آن به فکر استخراج این ارز افتادهاید، تنها
نیستید؛ زیرا تعداد زیادی از کاربران فعال در زمینه ارزهای دیجیتال به دنبال استخراج مونرو هستند.
در بازار رقابتی ارزهای دیجیتال، مونرو )Monero )توانسته است برای خود جایگاهی نسبتا مناسب به دست بیاورد.
مونرو در سال 2014 وارد صحنه شد و به دلیل عملکرد بسیار خوبش در سالهای اخیر بین سرمایهگذاران محبوبیت زیادی
کسب کرده است.قیمت آن از 10 دالر در ژانویه سال 2017 میالدی به 494 دالر در ژانویه سال 2018 رسید؛ اما اکنون هر مونرو حدودا 60
دالر قیمت دارد.برای دریافت بهترین محتوای مرتبط با ارزهای دیجیتال در کانال تلگرام عضو شوید:
کوین این ارز دیجیتال XMR نام دارد و اگر شما به دلیل رشد و پایداری بسیار خوب آن به فکر استخراج این ارز افتادهاید، تنها
نیستید؛ زیرا تعداد زیادی از کاربران فعال در زمینه ارزهای دیجیتال به دنبال استخراج مونرو هستند.
هرکس که اقدام به استخراج مونرو میکند؛ شاید در ابتدا موضوع برایش گیجکننده باشد. سوالهایی از قبیل این:

استخراج مونرو چگونه است؟
برای این کار به چه نرمافزار و سختافزاری نیاز دارم؟
استخراج یک XMR چقدر طول میکشد؟
کدام کارت گرافیک یا CPU برای استخراج مونرو مناسب هستند؟
خبر خوب اینجاست که امروز در این مقاله قصد دارم به تمام این سواالت پاسخ داده و در مورد برخی مطالب دیگر مربوط به
مونرو صحبت کنم؛ پس در انتهای این مطلب به یک درک خوب و فهم کامل از چگونگی استخراج XMR میرسید.
با ما همراه باشید و قبل از اینکه بحث اصلی را شروع کنیم کمی در مورد خود مونرو خواهم نوشت.

مونرو XMR چیست؟
مونرو درست مانند بیتکوین یک ارز دیجیتال است که برای پرداخت و دریافت مبالغ مورد استفاده قرار میگیرد.
فرض کنید محمد میخواهد 100 دالر به آوا بدهد و برای این کار میتواند از بیتکوین، الیت کوین و مونرو استفاده کند. حال
سوال اینجاست که چرا محمد باید مونرو را ترجیج دهد؟

اگر محمد و آوا بخواهند این تراکنش مخفی و غیرقابل ردگیری باقی بماند بهترین گزینه مونرو است. اگر این تراکنش در
بیتکوین صورت پذیرد، در شبکه ثبت شده و تمام افراد حاضر در آن میتوانند آن را ببینند. همه میتوانند فرستنده و دریافتکننده
را مشاهده کرده و این موضوع به این معنی است که تراکنشها در بیتکوین عمومی است.
هرچند بیتکوین یک ارز غیرمتمرکز است؛ اما خصوصی نیست. مونرو از آن طرف هم غیرمتمرکز و هم خصوصی است، در
واقع تکنولوژی این ارز دیجیتال این امکان را به کاربران میدهد که کامال ناشناس عمل کرده و تراکنشهای غیرقابل ردگیری به
انجام برسانند.
اگر در مثالی که در مورد آن صحبت کردیم محمد و آوا از مونرو استفاده کنند؛ تنها کسانی که از این تراکنش خبر دارند همین دونفر هستند و هیچ فرد دیگری در شبکه مونرو نخواهد فهمید که همچنین انتقالی صورت پذیرفته است.
این ویژگی و خصوصی بودن مونرو یکی دیگر از دالیلی است که باعث شده است XMR در بین مردم محبوب شود؛ زیرا
بسیاری از کاربران دوست ندارند که کسی در مورد تراکنشهای آنها بداند.
عالوه بر حریم خصوصی، این ارز دیجیتال ویژگیهای خاص دیگری نیز دارد که در ادامه در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.
مونرو تعویض پذیر است قابل تعویض بودن یک ارز دیجیتال به چه معناست؟
قابل تعویض بودن به این معنی است که یک واحد از یک ارز قابل جایگزینی توسط یک واحد از همان ارز باشد؛ برای مثال
میتوانید یک اسکناس صد دالری را با یک اسکناس صد دالری دیگر جابجا کنید و همین موضوع است که ارزهای فیات )دالر،
یورو، پوند و…( را به ارزهای قابل تعویض تبدیل کرده است.
نکته اصلی اینجاست که بیتکوین گاهی اوقات اینگونه عمل نمیکند. خیلی از افراد هستند که بیتکوینی را که قبال برای مقاصد غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته است را قبول نمیکنند. این موضوع به این دلیل است که تراکنشها در شبکه این ارز دیجیتال قابل پیگیری است.
پس با این موارد به یک نتیجهگیری میرسیم که یک بیتکوین ممکن است با بیتکوین دیگر قابل تعویض نباشد؛ اما این مورد
برای مونرو درست نیست؛ زیرا با توجه به ناشناس بودن تمام تراکنشها در شبکه مونرو، تمام کوینهای آن با یکدیگر برابر بوده
و قابل تعویض هستند.

برای استخراج مونرو به ماینرهای ASIC نیازی نیست!

دستگاه ASIC یک نوع سختافزار است که برای استخراج بیتکوین به کار میرود.
یک ASIC میتواند چندهزار دالر قیمت داشته باشد و عالوه بر آن نگهداری و هزینههای برق آن نیز فوقالعاده باالست به
طوری که اگر دهها دستگاه ASIC نداشته باشید؛ استخراج با یکی دوتا از آنها توجیه اقتصادی ندارد.
به همین دلیل هم هست که خیلی از افراد از استخراج بیتکوین دلسرد شده و به سراغ آن نمیروند.
خوشبختانه استخراج مونرو نیازی به ASIC نداشته و با GPU/CPU کامپیوتر خودتان نیز قابل انجام است. این یک گزینه
خوب در اختیار تازهکارانی میگذارد که قصد ندارند سرمایه زیادی را روی استخراج بگذارند.
خوب اکنون که تفاوتهای مونرو با بیتکوین را درک کردید، وقت آن است که به سراغ سوال اصلی رفته و در مورد
استخراج مونرو و نحوه انجام آن صحبت کنیم.
مفهوم استخراج مونرو
در ماه ژانویه 2020 میالدی تقریبا 17 میلیون و 400 هزار مونرو استخراج شده بود و این عدد به طور مداوم در حال
افزایش است. حداکثر 4.18 میلیون مونرو میتواند استخراج شود.
مونروهای جدید با استخراج تولید میشوند و استخراجکنندهها دو وظیفه مهم بر عهده دارند:
در مثالی که در ابتدای مقاله آورده شد فرض کنید که محمد از طریق بانک اقدام به ارسال آن صد دالر بکند؛ حال وظیفه
بانک این است که مطمئن شود محمد به اندازه کافی یعنی حداقل 100 دالر در حسابش داشته باشد. حال اگر محمد از طریقمونرو این کار را انجام دهد، چه کسی وظیفه تایید اعتبار این تراکنش را بر عهده دارد؟ جواب استخراجکنندههای مونرو
است. این موضوع باعث میشود که دست بانک از تراکنشهای ارز دیجیتال کوتاه شود.
سوالی که پیش میآید این است که این کار چه سودی برای استخراجکنندهها دارد؟ این افراد برای این کارشان کوینهای
XMR به عنوان پاداش دریافت میکنند. هر بار که آنها از منابع خود برای تایید یک گروه از تراکنشهای مونرو ) بالک(
استفاده میکنند؛ کوینهای مونرو را به عنوان پاداش میگیرند.

پاداش استخراج مونرو چقدر است؟
در حال حاضر پاداش استخراج هر بالک از تراکنشهای مونرو 97.1 کوین XMR به اضافه 06573.0 کوین هزینه
تراکنش است. حال نگرانی اصلی آنجاست که بعد از استخراج تمام 4.18 میلیون XMR موجود در شبکه چه بالیی بر سر
استخراجکنندگان و پاداش آنها میآید؟
بعد از اینکه تمام 4.18 میلیون XMR استخراج شد، در هر دقیقه 3.0 مونرو به شبکه اضافه میشود تا از آن به این افراد
پاداش داده شود، اینگونه استخراجکنندگان برای ادامه کار خود انگیزه خواهند داشت.
استخراج هر بالک مونرو 2 دقیقه بیشتر طول نمیکشد و همانطور که گفته شد پاداش هر بالک در حال حاضر 97.1
مونرو است و با یک محاسبه ریاضی ساده متوجه میشویم که استخراج هر یک مونرو 24 ثانیه زمان نیاز دارد.
خوب اکنون در مورد استخراج مونرو و دلیل انجام آن اطالعاتی به دست آوردید به این موضوع میپردازیم که چگونه
میتوانید این کار را انجام دهید.

چگونه مونرو استخراج کنیم؟
پیش از این نیز گفتیم که برای استخراج مونرو نیاز به خرید سختافزار خاصی ندارید و با همین کامپیوترهای ساده خودتان
نیز میتوانید این کار را انجام دهید؛ با این حال هرچه سختافزار کامپیوتر شما قویتر باشد، نتیجه بهتری میگیرید.
راههای مختلفی برای ماین کردن مونرو وجود دارد؛ اما پیش از وارد شدن به این مبحث بهتر است در مورد استخرهای
استخراج )Pools Mining )بدانید.استخر استخراج مونرو قبل از اینکه کار خود را شروع کنید باید تصمیم بگیرید که میخواهید استخراج را به تنهایی انجام دهید و یا به یک استخر
استخراج بپیوندید!در یک استخر استخراج گروهی از ماینرها به هم دیگر پیوسته و قدرت سختافزاری خود را با هم ترکیب میکنند. این کارشانس شما را برای دریافت پاداش بیشتر میکند؛ زیرا رقابت بسیار سخت است. آن 97.1 کوین نیز بین افراد حاضر در استخر تقسیم میشود و معموال بین 0 تا 2 درصد هم هزینه حضور در استخر بوده و به صاحبان آن تعلق میگیرد.
فرض کنید که شما از کل قدرت سختافزاری یک استخر استخراج 5 درصد آن را تامین میکنید. بعد از استخراج شما 5
درصد از پاداشی که به آن استخر تعلق گرفته را منهای هزینه خود استخر دریافت خواهید کرد.
استخراج به صورت تکی به تازهکاران توصیه نمیشود؛ زیرا برای دریافت پاداش نیازمند یک سختافزار فوقالعاده قوی
خواهید بود تا بتوانید یک بالک کامل را تایید کنید. در زیر لیستی از بهترین استخرهای
استخراج مونرو را مشاهده میکنید که میتوانید از بین آنها یکی را انتخاب بنمایید:

http://minexmr.com
هزینه حضور در استخر: 1 درصد

http://supportxmr.com
هزینه استخر: 6.0 درصد

http://xmr.nanopool.org
هزینه استخر: 1 درصد

http://monero.crypto-pool.fr
هزینه استخر: 2 درصد
توجه: جزییات بیشتر را در سایت استخر ببینید. ممکن است درصدها تغییر کرده باشد.
روشهای استخراج مونرو
مهمترین بخش در بحث استخراج مونرو دارا بودن سختافزار مناسب آن است و عالوه بر آن به یک نرمافزار استخراج
XMR برای وصل شدن به استخر استخراج نیاز دارید.
استخراج این ارز دیجیتال با همان CPU و GPU کامپیوتر خودتان نیز امکانپذیر است؛ اما پیش از شروع باید دو نکته را
در سختافزار خود بررسی کنید:
Minexmr
Monero Mining Pool – MINEXMR
Use your computer to mine monero with our fast and reliable mining pool. Frequent
.rewards with small 1% pool fee
01:38
نرخ هش: نرخ هش خود یک مبحث جداست؛ اما به صورت ساده میتوانید آن را قدرت پردازش سیستم خود در نظر
بگیرید.
مصرف برق پایین: برق بیشترین سهم را در هزینههای استخراج دارد و باید مصرف برق سیستم خودتان را ارزیابی
کنید؛ البته با توجه به قیمت پایین برق در ایران )نسبت به قیمت دالری و دیگر کشورها( این مورد برای کاربران ایرانی
مشکل خاصی نخواهد بود؛ اما باز هم برآورد هزینه کار مهمی است.
در ادامه سه تا از معروفترین گزینههای سختافزاری و نرمافزاری برای استخراج XMR را معرفی خواهیم کرد.
استخراج با استفاده از CPU
شما با پردازشگر مرکزی فعلی خودتان هم میتوانید این کار را انجام دهید؛ اما اگر قصد خرید یک محصول تازه را دارید
دو مورد پردازنده زیر را به شما میپیشنهاد میکنیم:
627 Opteron AMD با نرخ هش 415 هرتز بر ثانیه
و
L5640 Xeon Intel با نرخ هش 130 هرتز بر ثانیه
بعد از اینکه پردازشگر مرکزی مورد نیاز خود را خریداری کردید، وقت آن است که نرمافزار استخراج مونرو مخصوص
خود را نیز دانلود کنید. پیشنهاد ما به شما نرمافزار CPU-STAK-XMR است که یکی از معروفترین برنامهها در حوزه
استخراج مونرو است.
Stak XMR یک هزینه 2 درصدی را برای نرمافزار خود بر میدارد؛ اما اگر خودتان سورس کد اصلی آن را به دست
آورید نیازی به این مبلغ نیست. این نرمافزار را میتوانید از این لینک دریافت کنید.
اگر همین االن CPU ای که قدرت کافی داشته باشد را دارید؛ شروع استخراج چندین دقیقه بیشتر طول نمیکشد و فقط کافی
است نرمافزار را نصب کرده، به یک استخر استخراج پیوسته و کار خود را شروع کنید.
استخراج با استفاده از GPU ساخت AMD
اگر قصد شما درباره استخراج مونرو بسیار جدی است، استفاده از پردازشگر گرافیکی گزینه بهتری است.
هزینه آن باالتر است؛ اما نرخ هش بسیار بیشتری را در اختیار شما قرار میدهد.
پردازشگرهای گرافیکی AMD برای این کار بسیار مناسب هستند و پیشنهاد ما به شما 280x R9 AMD و AMD
580 Rx Radeon است. اولین گزینه 500 هرتز بر ثانیه نرخ هش دارد. 580 Rx Radeon AMD نیز نرخ هش
575 هرتزی بر ثانیه را به ارمغان میآورد.
نحوه استخراج با کارت گرافیک ساخت AMD نیز مانند CPU است و بهترین نرمافزار نیز همان STAK XMR است که
نسخه مخصوص کارت گرافیک AMD آن را میتوانید از این لینک دریافت کنید.
استخراج با استفاده از GPU ساخت انویدیا
استفاده از کارت گرافیکهای ساخت انویدیا نیز یکی از روشهای پرطرفدار و معروف برای استخراج XMR است. شما
میتوانید با توجه به بودجه خودتان یک کارت گرافیک این شرکت را خریداری کنید؛ اما پیشنهاد ما به شما این دو گزینه
است:
Nvidia GTX 1070 نرخ هش: 505 هرتز بر ثانیه
مشاهده جزییات بیشتر و قیمت
و Nvidia GTX 1080 نرخ هش: 600 هرتز بر ثانیه مشاهده جزییات بیشتر و قیمت در مورد نرمافزار نیز باز هم NVIDIA-STAK-XMR در دسترس است؛ اما برای انویدیا استفاده از اپلیکیشن CCMiner انتخاب بهتری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا